tugas4

Screenshot_4

 

 

Private Sub combo1npm_Click()

Select Case combo1npm.Text

Case “15201004”

nama = “ANTON ARMANSAH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100149”

nama = “BAHTIAR RIFAI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100151”

nama = “BAYU SULAIMAN”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201003”

nama = “DAMAIYANTI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100162”

nama = “DEWI AMBARWATI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100182”

nama = “DEWI SANTIKA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100113”

nama = “DIAN ANGGARA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100148”

nama = “ETI SRI ASIH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100155”

nama = “EVA NURMA YUNITA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201013”

nama = “EVA YUNITA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100164”

nama = “FADHILAH FIRDAUS”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100114”

nama = “FADOLI IRAWAN”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100111”

nama = “HENI ANI SETIANI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100152”

nama = “HESTI MARSANDI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100156”

nama = “INDAH PRASETIA NINGRUM”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100146”

nama = “KARLINA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100157”

nama = “LEO ADIMAS SAPUTRA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201002”

nama = “LEONITA JULIANTI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100160”

nama = “M. HERMAWAN PRATAMA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100144”

nama = “MARTHA DIAN GUSTI PRADINI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100159”

nama = “MEA ARI ANGGRI YANI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100115”

nama = “MEILINDA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “NANDA ADITIA”

nama = “ANTONARMANSAH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201001”

nama = “NINA RISTI PAMUNGKAS”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100145”

nama = “NIVA KURNIA SARI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100154”

nama = “NOVARET CLASIOVA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201016”

nama = “NOVI HERLIZA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100158”

nama = “RETNO SHAFRINA MAYANG ARUM”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100143”

nama = “RIDA ISNAENI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100112”

nama = “SUKILAH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201017”

nama = “SUNINGSIH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100142”

nama = “VERIZA ISRA SAPUTRI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100153”

nama = “WULAN SUCI HIDAYAH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201005”

nama = “YEFANDO ALJAYA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100147”

nama = “YUNITARIA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100163”

nama = “YUNUS APRIANTO”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

End Select

textnama = nama

Textjurusan = jurusan

 

End Sub

 

Private Sub cmdexit_Click()

Unload Me

End Sub

 

Private Sub command1_Click()

Textnilaiakhir = Val(textquis) + Val(texttugas) + Val(textuts) + Val(textuas)

Textnilaiakhir = Val(Textnilaiakhir) / 4

 

Dim nilai As Integer

nilai = Textnilaiakhir.Text

If (nilai < 50) Then

Texthurufmutu.Text = “E”

End If

If (nilai >= 51) And (nilai < 60) Then

Texthurufmutu.Text = “D”

End If

If (nilai >= 61) And (nilai < 70) Then

Texthurufmutu.Text = “C”

End If

If (nilai >= 70) And (nilai < 80) Then

Texthurufmutu.Text = “B”

End If

If (nilai >= 80) And (nilai <= 100) Then

Texthurufmutu.Text = “A”

End If

End Sub

 

 

 

Private Sub Command2_Click()

textuas = “”

textquis = “”

textcombo1npm = “”

Textjurusan = “”

texttugas = “”

textuts = “”

Textnilaiakhir = “”

Texthurufmutu = “”

textnama = “”

End Sub

 

 

 

 

 

Private Sub texttugas_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

textuts.SetFocus

End If

End Sub

 

 

Private Sub Form_Load()

combo1npm.AddItem “15201004”

combo1npm.AddItem “15100149”

combo1npm.AddItem “15100151”

combo1npm.AddItem “15201003”

combo1npm.AddItem “15100162”

combo1npm.AddItem “15100182”

combo1npm.AddItem “15100113”

combo1npm.AddItem “15100148”

combo1npm.AddItem “15100155”

combo1npm.AddItem “15201013”

combo1npm.AddItem “15100164”

combo1npm.AddItem “15100114”

combo1npm.AddItem “15100111”

combo1npm.AddItem “15100152”

combo1npm.AddItem “15100156”

combo1npm.AddItem “15100146”

combo1npm.AddItem “15100157”

combo1npm.AddItem “15201002”

combo1npm.AddItem “15100160”

combo1npm.AddItem “15100144”

combo1npm.AddItem “15100159”

combo1npm.AddItem “15100115”

combo1npm.AddItem “15100150”

combo1npm.AddItem “15201001”

combo1npm.AddItem “15100145”

combo1npm.AddItem “15100154”

combo1npm.AddItem “15201016”

combo1npm.AddItem “15100158”

combo1npm.AddItem “15100143”

combo1npm.AddItem “15100112”

combo1npm.AddItem “15201017”

combo1npm.AddItem “15100142”

combo1npm.AddItem “15100153”

combo1npm.AddItem “15201005”

combo1npm.AddItem “15100147”

combo1npm.AddItem “15100163”

End Sub

 

Private Sub textquis_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

texttugas.SetFocus

End If

End Sub

 

Private Sub textuas_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Textnilaiakhir = Val(textquis) + Val(texttugas) + Val(textuts) + Val(textuas)

Textnilaiakhir = Val(Textnilaiakhir) / 4

 

Dim nilai As Integer

nilai = Textnilaiakhir.Text

If (nilai < 50) Then

Texthurufmutu.Text = “E”

End If

If (nilai >= 51) And (nilai < 60) Then

Texthurufmutu.Text = “D”

End If

If (nilai >= 61) And (nilai < 70) Then

Texthurufmutu.Text = “C”

End If

If (nilai >= 70) And (nilai < 80) Then

Texthurufmutu.Text = “B”

End If

If (nilai >= 80) And (nilai <= 100) Then

Texthurufmutu.Text = “A”

End If

End sub

 

Private Sub textuts_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

textuas.SetFocus

End If

 

End Sub

 

 

 

 

 

tugas3

Screenshot_4

 

 

Private Sub combo1npm_Click()

Select Case combo1npm.Text

Case “15201004”

nama = “ANTON ARMANSAH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100149”

nama = “BAHTIAR RIFAI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100151”

nama = “BAYU SULAIMAN”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201003”

nama = “DAMAIYANTI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100162”

nama = “DEWI AMBARWATI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100182”

nama = “DEWI SANTIKA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100113”

nama = “DIAN ANGGARA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100148”

nama = “ETI SRI ASIH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100155”

nama = “EVA NURMA YUNITA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201013”

nama = “EVA YUNITA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100164”

nama = “FADHILAH FIRDAUS”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100114”

nama = “FADOLI IRAWAN”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100111”

nama = “HENI ANI SETIANI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100152”

nama = “HESTI MARSANDI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100156”

nama = “INDAH PRASETIA NINGRUM”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100146”

nama = “KARLINA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100157”

nama = “LEO ADIMAS SAPUTRA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201002”

nama = “LEONITA JULIANTI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100160”

nama = “M. HERMAWAN PRATAMA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100144”

nama = “MARTHA DIAN GUSTI PRADINI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100159”

nama = “MEA ARI ANGGRI YANI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100115”

nama = “MEILINDA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “NANDA ADITIA”

nama = “ANTONARMANSAH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201001”

nama = “NINA RISTI PAMUNGKAS”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100145”

nama = “NIVA KURNIA SARI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100154”

nama = “NOVARET CLASIOVA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201016”

nama = “NOVI HERLIZA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100158”

nama = “RETNO SHAFRINA MAYANG ARUM”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100143”

nama = “RIDA ISNAENI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100112”

nama = “SUKILAH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201017”

nama = “SUNINGSIH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100142”

nama = “VERIZA ISRA SAPUTRI”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100153”

nama = “WULAN SUCI HIDAYAH”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15201005”

nama = “YEFANDO ALJAYA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100147”

nama = “YUNITARIA”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

Case “15100163”

nama = “YUNUS APRIANTO”

jurusan = “SISTEM INFORMASI”

 

End Select

textnama = nama

Textjurusan = jurusan

 

End Sub

 

Private Sub cmdexit_Click()

Unload Me

End Sub

 

Private Sub command1_Click()

Textnilaiakhir = Val(textquis) + Val(texttugas) + Val(textuts) + Val(textuas)

Textnilaiakhir = Val(Textnilaiakhir) / 4

 

Dim nilai As Integer

nilai = Textnilaiakhir.Text

If (nilai < 50) Then

Texthurufmutu.Text = “E”

End If

If (nilai >= 51) And (nilai < 60) Then

Texthurufmutu.Text = “D”

End If

If (nilai >= 61) And (nilai < 70) Then

Texthurufmutu.Text = “C”

End If

If (nilai >= 70) And (nilai < 80) Then

Texthurufmutu.Text = “B”

End If

If (nilai >= 80) And (nilai <= 100) Then

Texthurufmutu.Text = “A”

End If

End Sub

 

 

 

Private Sub Command2_Click()

textuas = “”

textquis = “”

textcombo1npm = “”

Textjurusan = “”

texttugas = “”

textuts = “”

Textnilaiakhir = “”

Texthurufmutu = “”

textnama = “”

End Sub

 

 

 

 

 

Private Sub texttugas_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

textuts.SetFocus

End If

End Sub

 

 

Private Sub Form_Load()

combo1npm.AddItem “15201004”

combo1npm.AddItem “15100149”

combo1npm.AddItem “15100151”

combo1npm.AddItem “15201003”

combo1npm.AddItem “15100162”

combo1npm.AddItem “15100182”

combo1npm.AddItem “15100113”

combo1npm.AddItem “15100148”

combo1npm.AddItem “15100155”

combo1npm.AddItem “15201013”

combo1npm.AddItem “15100164”

combo1npm.AddItem “15100114”

combo1npm.AddItem “15100111”

combo1npm.AddItem “15100152”

combo1npm.AddItem “15100156”

combo1npm.AddItem “15100146”

combo1npm.AddItem “15100157”

combo1npm.AddItem “15201002”

combo1npm.AddItem “15100160”

combo1npm.AddItem “15100144”

combo1npm.AddItem “15100159”

combo1npm.AddItem “15100115”

combo1npm.AddItem “15100150”

combo1npm.AddItem “15201001”

combo1npm.AddItem “15100145”

combo1npm.AddItem “15100154”

combo1npm.AddItem “15201016”

combo1npm.AddItem “15100158”

combo1npm.AddItem “15100143”

combo1npm.AddItem “15100112”

combo1npm.AddItem “15201017”

combo1npm.AddItem “15100142”

combo1npm.AddItem “15100153”

combo1npm.AddItem “15201005”

combo1npm.AddItem “15100147”

combo1npm.AddItem “15100163”

End Sub

 

Private Sub textquis_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

texttugas.SetFocus

End If

 

End Sub

 

 

Private Sub textuts_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

textuas.SetFocus

End If

 

End Sub

 

 

 

 

tugas 2

Screenshot_6

 

 

 

 

 

Private Sub cmdexit_Click()

Unload Me

End Sub

 

Private Sub cmdbatal_Click()

Textmasukannama = “”

Lbltext = “”

Textmasukannama.SetFocus

End Sub

 

Private Sub cmdprosess_Click()

Lbltext = Textmasukannama

If Checkbold.Value = 1 Then

Lbltext.FontBold = True

Else

Lbltext.FontBold = False

End If

If Checkitalic.Value = 1 Then

Lbltext.FontItalic = True

Else

Lbltext.FontItalic = False

End If

End Sub

 

Private Sub optionblue_Click()

Lbltext.ForeColor = vbBlue

End Sub

 

Private Sub optionred_Click()

Lbltext.ForeColor = vbRed

End Sub

 

 

 

Tugas1

wawan 2

Private Sub checkbold_Click()
If Checkbold.Value = 1 Then
Labeltext.FontBold = True
Else
Labeltext.FontBold = False
End If
End Sub

Private Sub checkitalic_Click()
If Checkitalic.Value = 1 Then
Labeltext.FontItalic = True
Else
Labeltext.FontItalic = False
End If
End Sub

Private Sub checkstrike_Click()
If Checkstrike.Value = 1 Then
Labeltext.FontStrikethru = True
Else
Labeltext.FontStrikethru = False
End If
End Sub

Private Sub checkunder_Click()
If Checkunder.Value = 1 Then
Labeltext.FontUnderline = True
Else
Labeltext.FontUnderline = False
End If
End Sub

Private Sub cmdexit_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub optblue_Click()
Labeltext.ForeColor = vbBlue
End Sub

Private Sub optgreen_Click()
Labeltext.ForeColor = vbGreen
End Sub

Private Sub optred_Click()
Labeltext.ForeColor = vbRed
End Sub

Private Sub optyellow_Click()
Labeltext.ForeColor = vbYellow

End Sub

TUGAS 4.2

WAWAN4.2.png

Private Sub Cmdkeluar_Click()

End

End Sub

 

Private Sub Cmdulang_Click()

Txtgajipokok.SetFocus

txtgajipoko = “”

Txttunjangan = “”

Txtpotongan = “”

Txtgajikotor = “”

Txtpajak = “”

Txtgajiditerima = “”

End Sub

 

Private Sub Txtgajipokok_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Txttunjangan.SetFocus

End If

End Sub

 

Private Sub Txtpotongan_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Txtgajikotor = Val(Txtgajipokok) + Val(Txttunjangan) + Val(Txtpotongan)

Txtpajak = Val(Txtgajikotor) * 0.1

Txtgajiditerima = Val(Txtgajikotor) – Val(Txtpajak)

End If

End Sub

 

Private Sub Txttunjangan_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Txtpotongan.SetFocus

End If

 

End Sub

TUGAS 4.1

WAWAN4.1

Private Sub Cmdkeluar_Click()

End

End Sub

 

Private Sub Cmdproses_Click()

Txtgajikotor = Val(Txtgajipokok) + Val(Txttunjangan) – Val(Txtpotongan)

Txtpajak = Val(Txtgajikotor) * 0.1

Txtgajiditerima = Val(Txtgajikotor) – Val(Txtpajak)

End Sub

 

Private Sub Cmdulang_Click()

Txtgajipokok.SetFocus

txtgajipoko = “”

Txttunjangan = “”

Txtpotongan = “”

Txtgajikotor = “”

Txtpajak = “”

Txtgajiditerima = “”

End Sub

 

Private Sub Txtgajipokok_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Txttunjangan.SetFocus

End If

End Sub

 

Private Sub Txtgd_Change()

 

End Sub

 

Private Sub Txttunjangan_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Txtpotongan.SetFocus

End If

 

End Sub

 

 

TUGAS 3.2

wawan3.2

Private Sub Command1_Click()
Text2 = Val(Text1) * 0.1
Text3 = Val(Text1) – Val(Text2)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.SetFocus
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2 = Val(Text1) * 0.1
Text3 = Val(Text1) – Val(Text2)
End If
End Sub

TUGAS 3.1

wawan3.1

Private Sub Cmdak_Click()

End

End Sub

 

Private Sub Cmdhitung_Click()

txtdis = Val(Txtha) * 0.1

Txthk = Val(Txtha) – Val(txtdis)

End Sub

 

Private Sub Cmdulang_Click()

Txtha.SetFocus

Txtha = “”

txtdis = “”

Txthk = “”

End Sub

 

TUGAS3.2

Private Sub Cmdak_Click()

End

End Sub

 

 

Private Sub Cmdulang_Click()

Txtha.SetFocus

Txtha = “”

txtdis = “”

Txthk = “”

End Sub

 

Private Sub Txtha_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

txtdis = Val(Txtha) * 0.1

Txthk = Val(Txtha) – Val(txtdis)

End If

 

End Sub

TUGAS 2.2

WAWAN 2.2

Private Sub Command1_Click()
Text3 = Val(Text1) + Val(Text2)
Text6 = Val(Text4) * Val(Text5)
Text9 = Val(Text7): Val (Text8)
Text12 = Val(Text10) – (Text11)
End Sub
Private Sub Command2_Click()
Text1.SetFocus
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text4 = “”
Text5 = “”
Text6 = “”
Text7 = “”
Text8 = “”
Text9 = “”
Text10 = “”
Text11 = “”
Text12 = “”

End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.SetFocus
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text4 = “”
Text5 = “”
Text6 = “”
Text7 = “”
Text8 = “”
Text9 = “”
Text10 = “”
Text11 = “”
Text12 = “”
End Sub

Private Sub Command4_Click()
Unload Me
End Sub

Private Sub Text10_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text11.SetFocus
End If
End Sub
Private Sub Text11_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text3 = Val(Text1) + Val(Text2)
Text6 = Val(Text4) * Val(Text5)
Text9 = Val(Text7): Val (Text8)
Text12 = Val(Text10) – (Text11)
End If
End Sub

 

TUGAS 2.1

wawan2.1

Private Sub Command1_Click()

Text3 = Val(Text1) + Val(Text2)

Text6 = Val(Text4) * Val(Text5)

Text9 = Val(Text7): Val (Text8)

Text12 = Val(Text11) – (Text10)

 

End Sub

Private Sub Command2_Click()

Text1.SetFocus

Text1 = “”

Text2 = “”

Text3 = “”

Text4 = “”

Text5 = “”

Text6 = “”

Text7 = “”

Text8 = “”

Text9 = “”

Text10 = “”

Text11 = “”

Text12 = “”

 

End Sub

 

Private Sub Command3_Click()

Text1.SetFocus

Text1 = “”

Text2 = “”

Text3 = “”

Text4 = “”

Text5 = “”

Text6 = “”

Text7 = “”

Text8 = “”

Text9 = “”

Text10 = “”

Text11 = “”

Text12 = “”

End Sub

 

Private Sub Command4_Click()

Unload Me

End Sub

 

Private Sub Text10_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Text11.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Text2.SetFocus

End If

End Sub

 

Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Text4.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub Text4_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Text5.SetFocus

End If

End Sub

 

Private Sub Text5_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Text7.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub Text7_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Text8.SetFocus

End If

End Sub

Private Sub Text8_KeyPress(KeyAscii As Integer)

If KeyAscii = 13 Then

Text10.SetFocus

End If

End Sub